Förlängning av praktik

for English, please see below

Tack för att ni medverkar i Jobbsprånget och vad roligt att praktiken går så bra att ni önskar att förlänga praktikperioden för er utsedda kandidat. Nedan följer en ”steg för steg” manual för hur man kan ansöka om en förlängning.

Vänligen notera att det inte finns några garantier för att en förlängning blir beviljad, detta då beslutet alltid fattas av Arbetsförmedlingens handläggare genom att hen gör en individuell arbetsmarknadsbedömning för er/a utsedda kandidat/er. En förlängning av praktiken ses om extratid utöver Jobbsprånget vilket innebär att beslutet som fattas av Arbetsförmedlingen inte kan påverkas av oss.

Vad gäller tidsperioden för en praktikperiod så kan denna max vara 6 mån totalt hos en och samma arbetsgivare. Detta innebär att ni kan ansöka om cirka + 2 månaders praktik för er/era Jobbsprångare.

Steg 1. Fråga din kandidat vilket av Arbetsförmedlingens lokala kontor som är närmast hens hemadress. Vet hen inte vilket kontor det är kan hen höra av sig till Arbetsförmedlingens kundtjänst för att fråga om detta, alternativt ställa frågan till oss.

Steg 2. Maila funktionsbrevlådan till de lokala kontor som kandidaten tillhör (önskas hjälp finns ett förifyllt mail som länkas nedan) och förklara att ni önskar att förlänga praktikperioden för kandidaten. Var tydlig i din beskrivning och motivera på vilket sätt kandidaten gynnas och utvecklas av en förlängning. Ge gärna exempel om kandidaten kommer att: • Praktisera i nya system • Praktisera i nya projekt/nya frågeställningar • Utveckla sitt nätverk • Utveckla sina språkkunskaper

Ett tips är att vara ute i god tid innan nuvarande praktikperiod går ut (cirka 1 månad kvar befintlig och godkänd praktikperiod).

Steg 3. En handläggare återkommer sedan med besked om en förlängning beviljas eller nekas. I vissa fall kommer handläggaren begära in ett nytt praktikunderlag för den förlängda praktikperioden och i andra fall fattas beslutet direkt utan att ytterligare dokumentation behöver tas fram. Be

handläggaren skicka praktikunderlaget till er alternativt kontakta kajsa.karlsson@iva.se för detta.

Steg 4. Om en förlängning blir beviljad be din kandidat maila kajsa.karlsson@iva.se och meddela att Arbetsförmedlingen fattat beslut och godkänt detta.

Blir en förlängning nekad vill vi uppmärksamma er om att det inte alltid medföljer in utförlig motivering till varför.

Allmän info gällande längre uppehåll (t.ex jul-/sommarsemester) För er som vill pausa praktiken pga längre ferieuppehåll behöver ni informera Arbetsförmedlingen om denna ändring. Praktiken behöver i de allra flesta fall avbrytas och beviljas på nytt. Detta innebär i vissa fall att nya praktikunderlag måste fyllas i och skickas in precis som genomfört innan praktiken startade. Såhär gör du: Genomför ovanstående steg 1-3 men istället för frågeställningen om förlängning av praktik informerar ni istället att kandidaten kommer att vara ledig mellan period YYMMDD till YYMMDD. Ni behöver inte kontakta och informera Jobbsprånget om att kandidat är ledig under den givna perioden.

Länk till mailmall

Lycka till med förlängningen!

Extending the internship period

Thank you for participating in Jobbsprånget. We’re happy that the internship has worked out well and that you wish to extend the internship period. Below you’ll find a “step by step” manual on how to apply for an extension.

Please note that there are no guarantees that the extension will be approved. An extension is not a part of Jobbsprånget’s agreement with Arbetsförmedlingen and they will make an individual assessment for each candidate. Jobbsprånget cannot influence Arbetsförmedlingens decision since an extension is outside of Jobbsprångets scope with Arbetsförmedlingen.

The internship period can be a maximum of 6 months at the same employer. This means that you can apply for an extension of +2 months for your Jobbsprånget intern/interns.

Step 1. Ask your candidate to forward the contact details (email) to their local Arbetsförmedlings office.If they are unsure which local office is closest to where they live they can either reach out to customer service or ask us for help.

Step 2. Send an e-mail to the general office email (use the attached e-mail template if needed) and explain that you wish to extend the internship period for you candidate. Be clear in your description and motivate how your candidate would benefit from an extension. You can give examples on how the candidate will: – Practice and learn new systems – Participate in new projects/thesis – Expand his/her network – Evolve their language knowledge

We recommend you start asking for a prolongation when approximately 1 month remains of the original internship period.

Step 3. A case officer at Arbetsförmedlingen will here after get back to you with the decision whether or not the prolongation has been approved or not. In some cases the case officer will request new internship forms (in Swedish: Praktikunderlag see link below) for the extended internship period to be signed and sent to Arbetsförmedlingen, and in some cases the decision can be made without additional documentation required. If new internship forms are requested please ask the case officer to send you a template for this or contact kajsa.karlsson@iva.se for further information.

Step 4. If the extension is approved by Arbetsförmedlingen please notify us at Jobbsprånget. You can either e-mail your Client Relationship Manager at Jobbsprånget or ask your candidate to e-mail kajsa.karlsson@iva.se.

Please note that if the extension is rejected you will not always be provided with a detailed reasoning from Arbetsförmedlingen.

General information in regards to summer-/christmas vacation break If you would like to pause the internship due to a longer internship break (e.g. during summer/Christmas holidays) you need to inform Arbetsförmedlingen about this change. The pause might lead to internship cancellation and it must be restarted again after the break/vacation period.

In some cases this means that new internship documents need to be signed and sent to Arbetsförmedlingen for approval. This is what you need to do as a next step: Follow steps 1-3 above but instead of asking for a prolongation you inform about the upcoming pause of the internship. Don’t forget to inform about the dates for the pause: YYMMDD until YYMMDD. A case officer will get back to you with further instructions on what is needed as a next step. You do not need to contact and inform Jobbsprånget about the candidate not being at the internship during the given period.

Link to email template

Good luck with the prolongation!